WWW.GEO-BAU.HU WEBSHOP

ÁLTATLÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készült ezt a tájékoztató?


Kurta Erzsébet e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő a www.geo-bau.hu honlapján elérhető webáruháza üzemeltetése során több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az Adatkezelő fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

 

Milyen alapon történik az érintettek személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok csak a webáruház üzemeltetője által meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre. Ezek a célok és jogalapok a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában kerülnek bemutatásra.

Ki kezeli a személyes adatait?

A személyes adatait az Adatkezelő, illetve utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozó/k kezeli/k.

Az Adatkezelő adatai:

Postai címe: 5700 Gyula, JÓKAI UTCA 20. 5. E-mail címe: privacy@geo-bau.hu
Webcíme: www.geo-bau.hu    

 

Milyen külső segítség igénybevételére kerül sor a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatokat Vállalkozó többnyire a www.geo-bau.hu honlapon kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat.
Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, melyik adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?” kategóriájában teheti ezt meg.

 

Milyen elveket tart fontosnak Vállalkozó a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor.

Az Adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezeli. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. Az Adatkezelő különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után az adatkezelő felel. Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

 

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül teljesíti, illetve tájékoztatja az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintettet 1 hónapon belül értesíti.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó.

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

-az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről

-az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

-az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

-az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

-az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

 

c.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.

Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

d.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

e.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

 

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek) fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu        Web: http://naih.hu

 

A www.geo-bau.hu honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött!

A WWW.GEO-BAU.HU WEBÁRUHÁZ SÜTI (COOKIE) ÉS TECHNIKAI ADATOK HASZNÁLATÁVAL

KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJA

 

A cookie-król: 

 

A www.geo-bau.hu honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az GDPR 6. cikk (1) a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

 A működéshez szigorúan szükséges (elengedhetetlen)cookie-k:

 

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló (beállítások) cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.  A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

A statisztikai célú cookie-k:

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

 

A marketing célú cookie-k:

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegben utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A webáruház böngészése során technikai információk is rögzítésre kerülnek (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP-címét, az oldallátogatás időpontját, a meglátogatott oldal(ak) URL-címét), amelyek személyes azonosításra nem használhatók, de statisztikai célokat szolgálnak.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A honlap által generált felugró ablakban felsoroltak szerint.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás, a visszaélések megelőzése érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő és az általa megbízott személy fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A honlap által generált felugró ablakban felsoroltak szerint.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek.

 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Az ügyfeleink adatait a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhelyén tároljuk.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

Postai cím:                   1138 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

E-mail cím:                   support@tarhely.eu

Webcím:                       www.tarhely.eu

Telefonszám:   +3617892789

Az ügyfeleink adatait Szabó György e.v által fejlesztett honlapon keresztül kezeljük.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

E-mail cím:                   info@kreativ-webmester.hu

Webcím:                       https://kreativ-webmester.hu/

 

A WWW.GEO-BAU.HU WEBÁRUHÁZ SAJÁT FIÓK

REGISZTRÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

Önnek lehetősége van a „Regisztráció” kiválasztásával és az e-mail címének és jelszavának megadásával a honlapon saját fiók létrehozására.

A „Fiókom” menüpontba lépéssel szerkesztheti ezeket az adatokat és további adatként megadhatja a számlázási címét, szállítási címét, nevét (vezetéknév, keresztnév), telefonszámát.

 

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy a saját fiókból, mint „vezérlőpultból” a legutóbbi rendelések megtekinthetőek, továbbá a szállítási és a számlázási címek, valamint a jelszó és a felhasználói fiók részletei szerkeszthetők legyenek.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztráció során megadott, vagy annak során megismerhető e-mail címe, továbbá a neve a megrendeléssel összefüggő kapcsolattartás céljából is kezelésre kerül.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) a))

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a saját fiók szolgáltatás megszűntetése időpontjáig tart.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek.

 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Az ügyfeleink adatait a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhelyén tároljuk.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

Postai cím:                   1138 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

E-mail cím:                   support@tarhely.eu

Webcím:                       www.tarhely.eu

Telefonszám:   +3617892789

Az ügyfeleink adatait Szabó György e.v által fejlesztett honlapon keresztül kezeljük.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

E-mail cím:                   info@kreativ-webmester.hu

Webcím:                       https://kreativ-webmester.hu/

 

 

 

A WWW.GEO-BAU.HU WEBÁRUHÁZBÓL TÖRTÉNŐ

TERMÉK MEGRENDELÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruházból történő termék/ek megrendelése során az Adatkezelő az Ön által kiválasztott termék fajtáját, annak összegét, mennyiségét, a szállítása költségét, továbbá a számlázási- és szállítási címe adatait (keresztnév, vezetéknév, ország/megye/irányítószám/város/utca név/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezését, telefonszámát, e-mail címét, a rendeléssel kapcsolatos megjegyzésében szereplő személyes adatait), valamint a fizetési módot és a rendelési számát, mint személyes adatait kezeli.

Amennyiben a szerződésből eredő elállási jogával él, ennek gyakorlása során a bankszámla száma és a számlavezető pénzintézet neve, mint személyes adatok kezelésére is sor kerül.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja a webáruházból megrendelt termékek rögzítése és a megrendelés beazonosítása, valamint a megrendeléshez kötődő jogok gyakorlása és kötelezettségek szerződésszerű teljesítése, továbbá a szerződésből eredő elállási jog gyakorlása során a vételár Ön részére történő átutalása.

Tájékoztatom, hogy a megrendelés során megadott e-mail címe, illetve telefonszáma, továbbá a neve a szerződés teljesítéséig kapcsolattartás céljából is kezelésre kerül.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a megrendelés, mint szerződés teljesítése. (GDPR 6. cikk (1) b))

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama a bizonylatok megőrzési ideje 8 év. az Adatkezelő 2000. C. törvény 169.§(1)-ben előírt számviteli kötelezettsége alapján.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Az ügyfeleink adatait a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhelyén tároljuk.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

Postai cím:                   1138 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

E-mail cím:                   support@tarhely.eu

Webcím:                       www.tarhely.eu

Telefonszám:   +3617892789

Az ügyfeleink adatait Szabó György e.v által fejlesztett honlapon keresztül kezeljük.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

E-mail cím:                   info@kreativ-webmester.hu

Webcím:                       https://kreativ-webmester.hu/

 

 

 

A WWW.GEO-BAU.HU WEBÁRUHÁZ

TERMÉKSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

Az Adatkezelő a webáruházból megrendelt termék/ek szállítása érdekében az Ön nevét (vezetéknév, keresztnév), a szállítási címét (ország/irányítószám/megye/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), telefonszámát, e-mail címét, továbbá a rendelési jegyzetben megadott személyes adatait, valamint a szállítási költséget és a megrendelt termék fajtáját és mennyiségét, illetve az Ön által megadott szállítási időpontot kezeli.

 

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

A szállítással összefüggő személyes adatai kezelésének célja, hogy a megrendelt terméket az Adatkezelő vagy az általa megbízott futárcég az Ön részére eljuttassa, valamint ennek során a szállítás körülményeit Önnel egyeztetni tudja.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és az Ön között a szállítási adatok kitöltésével létrejövő megállapodás (szerződés).

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő vagy az általa esetileg megbízott alkalmazottja, fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama a bizonylatok megőrzési ideje 8 év.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A szállítás megrendelésével és a szállítási adatok megadásával hozzájárul, hogy adatait továbbítsuk a kiszállítást végző Express One Hungary Kft-nek

Postacím: 1239 Budapest, Európa utca 12.                Telefon: +36 1 8 777 499

Webcím: http://www.expressone.hu   E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Az ügyfeleink adatait a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhelyén tároljuk.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

Postai cím:                   1138 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

E-mail cím:                   support@tarhely.eu

Webcím:                       www.tarhely.eu

Telefonszám:   +3617892789

Az ügyfeleink adatait Szabó György e.v által fejlesztett honlapon keresztül kezeljük.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

E-mail cím:                   info@kreativ-webmester.hu

Webcím:                       https://kreativ-webmester.hu/

 

  

A WWW.GEO-BAU.HU webáruház számlázással kapcsolatos

Egyedi adatkezelésI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruházon keresztül történő termék megrendelésével összefüggő számla kiállítása és az Adatkezelőre vonatkozó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozó az Ön nevét (vezetéknév és keresztnév), számlázási címét (ország/ megye/ irányítószám/ város/ utca/ házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, továbbá a számla kiállítása érdekében ─ kapcsolattartásra szolgáló adatként ─ a telefonszámát és az e-mail címét, mint személyes adatait kezeli.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja a számla kiállításához szükséges személyes adatok esetében a megvásárolt termékről szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és az Adatkezelőt terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.

A számla kiállítása során – kapcsolattartás érdekében – kezelt személyes adatok kezelésének célja a számlázással összefüggő körülmények Önnel történő egyeztetése.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a számla kiállítása iránti kérelem és az ehhez szükséges adatok megadása, továbbá a kapcsolattartásra szolgáló személyes adatok esetén az Ön önkéntes hozzájárulása.

A számla kiállítása esetén Vállalkozót számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség terheli. Amennyiben Ön az ehhez szükséges önkéntes hozzájárulását visszavonja, úgy a továbbiakban az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), mint törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés lesz.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz az Adatkezelő, a könyvelő, illetve az informatikai feladatot ellátó személy fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A számla kiállítása iránti kérelem vonatkozásában, illetve a kapcsolattartás érdekében megadott önkéntes hozzájárulás esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követő – az Adatkezelőt terhelő – számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezése esetén az adatok megőrzési ideje az Sztv.-ben foglalt 8 év.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek.

 

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

A számlán szereplő személyes adatokat az elkészítéséhez használt program is kezeli, amelyet a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.   fejlesztett és támogat, mint adatfeldolgozó:

Az Adatfeldolgozó elérhetőségei:

Címe:.

e-mail címe: info@kulcs-soft.hu

telefonszáma: +36 1 336 5300

 

 

 

A WWW.GEO-BAU.HU WEBÁRUHÁZ

KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ

EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruház üzemeltetésével és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő kérdése esetén Vállalkozó az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint az Ön által közölt üzenetben szereplő személyes adatait kezeli.

Tájékoztatjuk, amennyiben postai úton (levélben) veszi fel az Adatkezelővel a kapcsolatot, úgy megkeresésében adjon meg a fentiek közül valamelyik elérhetőségi adatot annak érdekében, hogy a feltett kérdése – az Ön által megadott úton – megválaszolásra kerüljön.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy a megkeresések/kérdések esetén a kérdező beazonosításra és a kérdés rögzítésre kerüljön annak érdekében, hogy az Adatkezelő felvehesse Önnel a kapcsolatot és a feltett kérdéseire választ adhasson.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az Adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában legkésőbb azonban az Önnel való kapcsolatfelvételig, illetve a megkeresésében foglaltak megválaszolásáig.

Tájékoztatom, hogy azonos témában feltett kérdés és az arra megadott válasz egy üzenetváltásnak minősül, amely azt követően törlésre kerül.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek.

Milyen külső szolgáltató (adatfeldolgozó) igénybevételére kerül sor?

Az ügyfeleink adatait a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. tárhelyén tároljuk.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

Postai cím:                   1138 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

E-mail cím:                   support@tarhely.eu

Webcím:                       www.tarhely.eu

Telefonszám:   +3617892789

Az ügyfeleink adatait Szabó György e.v. által fejlesztett honlapon keresztül kezeljük.

Az Adatfeldolgozó a következő címeken elérhető:

E-mail cím:                   info@kreativ-webmester.hu

Webcím:                       https://kreativ-webmester.hu/